سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
1378/01/01 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی