تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1377 
فلسفه و کلام 
استان قدس رضوی 
 
فوق لیسانس 
1380 
فلسفه و کلام 
دانشگاه قم 
 
سطح 4